Ustawa o systemie oświaty

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (nie wprowadza żadnych zmian dla nauczycieli wychowania fizycznego)

Akty prawne z komentarzem
Pobierz tutaj: