foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela obejmą m.in. wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz okresu przerwy pomiędzy uzyskaniem jednego stopnia a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego a także wprowadzenie do komisji na stopień nauczyciela kontraktowego także osób spoza szkoły.

Po 5 latach pracy w szkole wyższej – stopień nauczyciela mianowanego

Od 1 września 2018 r. powstanie możliwość uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia pracy w szkole dla nauczycieli akademickich, którzy posiadają stopień naukowy oraz legitymują się co najmniej 5-letnim okres pracy w szkole wyższej (art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

ZAPAMIĘTAJ!
Nauczyciele spełniający ww. warunki a już zatrudnieni w szkole w dniu 1 września 2018 r. również otrzymają stopień nauczyciela mianowanego, o ile jeszcze go nie uzyskali na podstawie przepisów dotychczasowych.

Dłuższy staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Zmiany obejmą także długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Aby uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy. Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

ZAPAMIĘTAJ!
Staż rozpoczęty przed 1 września 2018 r. a nie zakończony do tego dnia realizowany będzie na dotychczasowych zasadach.

Egzamin zamiast komisji dla stażysty

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przez komisję kwalifikacyjną, zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. Zmiana dotyczy nie tylko nazewnictwa.
W odróżnieniu od dotychczasowej komisji kwalifikacyjnej, w skład komisji egzaminacyjnej będą wchodziły także osoby spoza szkoły, a mianowicie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
  • ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także, jak dotychczas, dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz opiekun stażu (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

Dłuższa przerwa między awansami

Wydłuży się także okres pracy w szkole wymagany do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Staż będzie można rozpocząć po przepracowaniu w szkole co najmniej 3 lat w przypadku nauczyciela kontraktowego a 4 lat w przypadku nauczyciela mianowanego.  Nauczyciele, którzy uzyskają wyróżniającą ocenę pracy będą mogli rozpocząć jednak staż wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 i ust. 4a Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.).

ZAPAMIĘTAJ!
W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli będzie legitymował się co najmniej 2-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.

Dłuższa ścieżka awansu dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły, który będzie posiadał nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego dopiero po 5 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora- po 4 latach (art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r.). Obecnie są to odpowiednio 4 i 3 lata.

Kontynuacja stażu po przywróceniu do pracy

Nowością jest rozwiązanie pozwalające na kontynuację stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy prawomocnym wyrokiem sądu pracy. W takim przypadku okres stażu odbytego przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostanie uwzględniony w stażu. Oznacza to w praktyce możliwość kontynuacji stażu przerwanego w wyniku niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy. Bez znaczenia pozostanie wówczas długość przerwy w zatrudnieniu.

ZAPAMIĘTAJ!
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wchodzą w życie 1 września 2018 r.

Pobrane ze strony:
https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/awans-zawodowy-nauczycieli-od-1-wrzesnia-2018-r.-14711.html