foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

„MAGIA RUCHU”

Program można zakupić bezpośrednio u autorek wysyłając  zamówienie na adres  mailowy:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W zamówieniu prosimy podać dane do wysyłki oraz dane do faktury. Zamówienie traktujemy jako wiążące, po którym rozpoczynamy proces realizacji zamówienia. W międzyczasie oczekujemy na dokonanie przez Państwo przelewu na konto wskazane przez nas w mailu zwrotnym, potwierdzającym zamówienie. 

Przypominamy Państwu o prawach autorskich, chroniących nasze programy wraz z rozkładami materiałów. Nauczyciele, którzy pobiorą rozkłady materiału "Magii ruchu" z biblioteki internetowej powinni zakupić nasz program. Rozkłady materiału wynikają z programu i są jego nieodłączną częścią. 

 

Koszt programu wraz z wysyłką 50 zł. 

Program nauczania wychowania fizycznego – II etap edukacyjny.

W naszym programie wymagania szczegółowe w zakresie umiejętności i wiadomości, podane w czterech blokach tematycznych, uwzględniają charakterystykę rozwojową i zasadę stopniowania trudności.  Wskazane w nowej podstawie treści zapisane są w trzech etapach rozwojowych, odpowiednio dla klasy IV, klas V–VI oraz VII–VIII.
Podane w treściach programowych wymagania szczegółowe są opisane w formie celów operacyjnych. Stanowią one opis wyników, które mają być sformułowane oraz osiągnięte jako zamierzone sukcesy uczniów. Treści w poszczególnych blokach tematycznych podane zostały z podziałem na wiadomości i umiejętności. Do każdego bloku przypisane są kompetencje społeczne zapisane w podstawie programowej jako pożądane postawy ucznia wobec kultury fizycznej. Każdy blok tematyczny ma przydzielone wybrane formy aktywności fizycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej:

  -rozwój fizyczny i sprawność fizyczna – lekkoatletykę i gimnastykę,
  -aktywność fizyczna – lekkoatletykę, zespołowe gry sportowe, gimnastykę, gry rekreacyjne i taniec,
  -bezpieczeństwo w aktywności fizycznej – lekkoatletykę, gimnastykę i gry rekreacyjne.

Treści z edukacji zdrowotnej realizowane mogą być we wszystkich blokach tematycznych jako element wybranych lekcji wychowania fizycznego.
Tematy lekcji zostały zapisane zgodnie ze schematem z podstawy programowej, tj. dla klasy IV, klas V–VI oraz VII–VIII. Mając na uwadze najbardziej praktyczny układ rozkładów materiału, tematy lekcji przyporządkowane zostały poszczególnym formom aktywności fizycznej, tj. lekkoatletyce, zespołowym grom sportowym, gimnastyce, grom rekreacyjnym oraz tańcowi.
Do każdego tematu lekcji przypisane jest wymaganie z podstawy programowej danego boku tematycznego, np. 1.1.1, 2.2.10, 3.1.4. Wymagania z edukacji zdrowotnej połączono  z odpowiednią formą aktywności fizycznej, np. 4.1.5. Oczekiwane zachowania i pożądane postawy ucznia opisano zgodnie z kompetencjami społecznymi zawartymi w podstawie programowej. Postawy ucznia wobec kultury fizycznej przyporządkowane zostały do każdej formy aktywności fizycznej.

Założenia programu są naszą propozycją realizacji podstawy programowej. Nauczyciel wychowania fizycznego może zmodyfikować program „Magia ruchu” zgodnie z  potrzebami swojej szkoły. Takie podejście pozwoli nauczycielowi i dyrektorowi uwzględnić  potrzeby i oczekiwania swoich uczniów, specyfikę szkoły i posiadanych obiektów, kwalifikacje nauczycieli oraz tradycje środowiska.

Spis treści

I.    Wprowadzenie

II.   Podstawa programowa – II etap edukacyjny

III.  Założenia programu

IV.  Struktura programu

V.   Rozkłady materiału – tematy lekcji

VI.  Przydział godzin dla II etapu edukacyjnego

VII. Przedmiotowe zasady oceniania

VIII. Procedury osiągania celów

IX.   Ewaluacja programu

X.    Karty monitoringu realizacji podstawy programowej

XI.   Bibliografia

Autorki programu: Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech, doradczynie metodyczne Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nauczycielki wychowania fizycznego wrocławskich szkół
Recenzja: dr hab. Marta Wieczorek, prof. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierownik Zakładu Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; dr Regina Kumala, wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Szkolnej Kultury Fizycznej, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Korekta: Bogdan Bernacki
Projekt okładki: Paweł Motak
Skład komputerowy: Paweł Motak

Dane kontaktowe: http://dm-wf.wroclaw.pl/, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© JU. DM-WF s.c.
Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech