foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

Dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF                                      Wrocław, 23.07.2017

Zakład Dydaktyki Szkolnej KF

AWF we Wrocławiu

 

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO „MAGIA RUCHU”

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

AUTORKI: mgr Urszula Białek, mgr Joanna Wolfart-Piech

Przedstawiony do recenzji program wychowania fizycznego „Magia ruchu” dla II etapu edukacyjnego powstał na  podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 

Opracowanie ma czytelną strukturę, adekwatną do działań podejmowanych przez nauczyciela podczas planowania, realizacji i ewaluacji własnej pracy dydaktyczno–wychowawczej. Składa się z dziesięciu rozdziałów oraz spisu piśmiennictwa.

Te rozdziały to:

  1. Wprowadzenie
  2. Podstawa programowa – II etap edukacyjny
  3. Założenia programu
  4. Struktura programu
  5. Rozkład materiału – tematy lekcji
  6. Przydział godzin dla II etapu edukacyjnego
  7. Przedmiotowe zasady oceniania
  8. Procedury osiągania celów
  9. Ewaluacja programu
  10. Karty monitoringu realizacji podstawy programowej

Tytuł programu: „Magia ruchu” jest niezwykle ciekawy, intrygujący  i zachęca do bliższego zapoznania się z nim i w teorii i w praktyce.

Treść dwóch pierwszych rozdziałów to materiał wyjściowy, powstania programu, zaczerpnięty z adekwatnych dokumentów (rozporządzenie MEN, materiały ORE). Kolejne rozdziały to twórcza  praca Autorek programu.

Rozdziały 3. i 4. to założenia i struktura programu. Poprawnie, zgodnie z nową podstawą programową, wymagania szczegółowe określone zostały w zakresie umiejętności i wiadomości i podane w czterech blokach tematycznych. Uwzględniono etap rozwojowy i zasadę stopniowania trudności. Do każdego bloku przypisano także kompetencje społeczne zapisane w podstawie programowej jako pożądane postawy ucznia wobec kultury fizycznej. Wymagania szczegółowe są opisane w formie celów operacyjnych. Stanowią one opis wyników, które mają być sformułowane oraz osiągnięte jako zamierzone sukcesy uczniów.

Autorki proponują pewien układ realizacji podstawy programowej ale jak same piszą: „Nauczyciel wychowania fizycznego może zmodyfikować program „Magia ruchu” zgodnie z  potrzebami swojej szkoły. Takie podejście pozwoli (…) uwzględnić  potrzeby i oczekiwania swoich uczniów, specyfikę szkoły i posiadanych obiektów, kwalifikacje nauczycieli oraz tradycje środowiska”.

Rozdziały 5. i 6. zawierają: rozkład materiału w postaci tematów lekcji oraz proponowany przydział godzin na poszczególne formy aktywności ruchowej z uwzględnieniem bloku tematycznego. W zaproponowanym rozkładzie materiału pewne treści, w mojej opinii, pozostają dyskusyjne, jednak jest to program autorski i należy zaakceptować odmienne spojrzenie autorek na uszczegółowienie treści podstawy programowej.  

Rozdział 7. dotyczy przedmiotowych zasad oceniania. Zawiera czytelny opis opracowanych zasad oraz ich ujęcie tabelaryczne. Obszary podlegające ocenianiu to: systematyczność, aktywność, umiejętności, wiadomości i aktywność dodatkowa ucznia. Autorki określają „wagę” poszczególnych obszarów oceniania różnicując tym samym znaczenie obszarów w nowoczesnym wychowaniu fizycznym.

W rozdziale 8. czytamy o procedurach osiągania celów. Tu autorki we wprowadzeniu przypominają, że w realizacji programu nauczyciel wychowania fizycznego powinien dobierać metody, formy i środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Musi on także stosować indywidualizację oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, a zajęcia prowadzić  w korelacji z innymi przedmiotami.  Kolejno, w formie tabeli, przypominają metody realizacji zadań w wychowaniu fizycznym i granice ich stosowalności według Strzyżewskiego oraz formy organizacyjne zajęć wychowania fizycznego. Rozdział ten jest przedstawiony czytelnie i na pewno będzie bardzo przydatny dla wielu nauczycieli.

Kolejny rozdział (9.) dotyczy ewaluacji programu. Ewaluacji mają podlegać te elementy programu, które nie wynikają wprost z zapisów podstawy programowej. Są to, jak piszą Autorki: sposoby osiągania celów (zmiana metod i form pracy na bardziej skuteczne), ocena z wychowania fizycznego (modyfikacja kryteriów oceniania), treści nauczania (zmiana segmentacji treści nauczania). Autorki piszą także o etapach ewaluacji oraz podkreślają bezwzględną konieczność wyciągania wniosków z przeprowadzonej ewaluacji.

Zakończenie programu (rozdział 10.) stanowi karta monitoringu realizacji podstawy programowej. To narzędzie wydaje się bardzo użyteczne zarówno dla samego nauczyciela jak i organów nadzorujących.

PODSUMOWANIE – OCENA SUMARYCZNA

Przedstawiony do recenzji program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu” dla II etapu edukacyjnego, oceniam wysoko. Jest on zgodny z nową podstawa programową kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego  (Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) .

Autorki programu są bardzo doświadczonymi nauczycielkami wychowania fizycznego, które posiadają także wiele dodatkowych kwalifikacji oraz doświadczeń z tworzeniem i oceną programów nauczania.  Te kompetencje znalazły wydźwięk w powstałym programie „Magia Ruchu”. Zawarte w nim treści do realizacji (cele szczegółowe) odnoszą się do naczelnego celu szkolnej kultury fizycznej jakim jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego ciała, w tym zdrowia i aktywności ruchowej.

Jest on bardzo przejrzysty i czytelny, o czym pisałam już we wstępie. Zawiera wszystkie potrzebne dla nauczyciela informacje lub odniesienia do literatury.

Realizacja treści programu pozwoli z pewnością uczynić wychowanie fizyczne bardziej nowoczesnym, prozdrowotnym, nastawionym na eksponowanie systematyczności, zdobywanie wiedzy i aktywizowanie ucznia.

Mam nadzieję, że znajdzie on uznanie wśród nauczycieli wychowania fizycznego, będzie przez nich stosowany i stanie się także inspiracją do tworzenia własnych programów nauczania.