foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

"Magia zdrowia" program wychowania fizycznego - III etap edukacyjny

 

Program można zakupić bezpośrednio u autorek wysyłając  zamówienie na adres  mailowy:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W zamówieniu prosimy podać dane do wysyłki oraz dane do faktury. Zamówienie traktujemy jako wiążące, po którym rozpoczynamy proces realizacji zamówienia. W międzyczasie oczekujemy na dokonanie przez Państwo przelewu na konto wskazane przez nas w mailu zwrotnym, potwierdzającym zamówienie. 

Przypominamy Państwu o prawach autorskich, chroniących nasze programy wraz z rozkładami materiałów. Nauczyciele, którzy pobiorą rozkłady materiału "Magii  zdrowia" z biblioteki internetowej powinni zakupić nasz program. Rozkłady materiału wynikają z programu i są jego nieodłączną częścią. 

Koszt programu wraz z wysyłką 60 zł.  

Program wychowania fizycznego „Magia zdrowia”  jest przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Stanowi kontynuację naszych programów dla I i II etapu edukacyjnego i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r., poz. 467) i z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. dla branżowej szkoły I stopnia.

Program otrzymał pozytywne recenzje ekspertów, w tym autorów podstawy programowej.

Program nasz ma charakter uniwersalny
i został napisany z myślą o każdym nauczycielu wychowania fizycznego.
Nauczyciel wybiera z programu treści programowe,
indywidualnie do zainteresowań, możliwości i umiejętności swoich uczniów. 

 

Kilka słów o programie:

Wymagania szczegółowe podstawy programowej są opisane w formie celów operacyjnych. Stanowią one opis wyników jako zamierzone sukcesy uczniów. Treści w poszczególnych blokach tematycznych podane zostały z podziałem na wiadomości i umiejętności. Dotyczą one całego etapu edukacyjnego wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. W trakcie procesu nauczania nauczyciel sam zdecyduje, które treści będzie realizował na poszczególnych poziomach. Nasz program pod tym względem jest elastyczny, gdyż pozwala nauczycielowi na kreatywność i swobodę doboru treści. W doborze form aktywności fizycznej kierowałyśmy się zainteresowaniami uczniów, popularnością wybranych dyscyplin, a przede wszystkim szkolną bazą sportową.

Trzem blokom tematycznym przydzielone zostały wybrane formy aktywności fizycznej, niezbędne do realizacji podstawy programowej:

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna –  lekkoatletyka, gimnastyka, ćwiczenia siłowe;

2. aktywność fizyczna – lekkoatletyka, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, zespołowe gry sportowe, gry rekreacyjne, NW, łyżwiarstwo, pływanie i taniec;

3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej – lekkoatletyka, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, gry rekreacyjne, NW, łyżwiarstwo, pływanie.

Szczególnie ważne jest to, że wymagania z podstawy programowej są dostosowane do poziomu przeciętnego ucznia. Program jest środkiem do realizacji podstawy programowej. Każdy nauczyciel może zmodyfikować nasz program do potrzeb i możliwości swoich uczniów oraz sposobów wykorzystania obiektów sportowych. Rezygnacja z niektórych form aktywności fizycznej z różnych powodów nie spowoduje niezrealizowania wymagań podstawy programowej.

Do każdego bloku tematycznego przypisane są kompetencje społeczne, zapisane w podstawie programowej jako pożądane postawy ucznia wobec kultury fizycznej. Kompetencje te dotyczą rozwijania w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Mając na uwadze najbardziej praktyczny układ rozkładów materiału, tematy lekcji przyporządkowane zostały poszczególnym formom aktywności fizycznej. 

Do każdego tematu lekcji przypisane jest wymaganie z podstawy programowej danego boku tematycznego, np. 1.1.1, 2.2.4, 3.1.4. Wymagania z edukacji zdrowotnej połączono  z odpowiednią formą aktywności fizycznej, np. 4.1.4. Oczekiwane zachowania i pożądane postawy ucznia opisano zgodnie z kompetencjami społecznymi zawartymi w podstawie programowej. Postawy ucznia wobec kultury fizycznej przyporządkowane zostały do każdej formy aktywności fizycznej. Rozkład materiału można również modyfikować dobierając odpowiedni typ lekcji: nauczająca (N), doskonaląca (D), sprawdzająca (S).

Ustalając poziom trudności oraz typ lekcji, nauczyciel jest zobowiązany przed każdym cyklem (wybraną formą aktywności) przeprowadzić diagnozę pedagogiczną i dopiero wtedy może określić, ile lekcji będzie miało charakter nauczający, ile doskonalący i utrwalający i po ilu lekcjach w cyklu zostanie przeprowadzony sprawdzian nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Rozkład materiału w naszym programie nie jest rozpisany na poszczególne poziomy klas, gdyż to nauczyciel decyduje o doborze tematu, typu lekcji, liczby godzin lekcyjnych oraz wybranej formy aktywności ruchowej. Ten sam rozkład można realizować w różnych klasach i na różnych poziomach, np. temat lekcji: Doskonalenie umiejętności kozłowania piłki będzie powtarzał się w klasie 1, 2, 3, 4 oraz 5 (w przypadku technikum).

 

Rozkłady materiału są dostępne dla Państwa w dziennikach elektronicznych Librus i Vulcan.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.