foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące numeru dopuszczenia programu nauczania:

 Czy programy nauczania powinny mieć numer dopuszczenia MEN?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza już do użytku szkolnego programów nauczania. Są one dopuszczane do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania ogólnego, może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, który pomoże mu ocenić, czy dany program spełnia wymagania stawiane tego rodzaju dokumentom.

Nauczyciel może:
• opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
albo
• przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
albo
• przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.

 

Program nauczania wychowania fizycznego. Kto dopuszcza program WF? Kto opracowuje program WF?

Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.

 Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści ustalone w podstawie programowej.

Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania fizycznego miej na uwadze dostęp do infrastruktury sportowej, umożliwiającej jego realizację.

Uwaga: Nowe regulacje w zakresie programów nauczania określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U.2014.811)