foto1
Bądź wesoły, sympatyczny jak sportowiec energiczny!
foto1
Chcesz cały rok zdrowy być? Trzeba uprawić sport i zęby myć.
foto1
Nim wygodnie usiądziesz przy komputerze, jedź na siatkówkę na swoim rowerze
foto1
Jedno serce, jedno bicie Sport to moje życie!
foto1
Noga, siatka, ping- pong, kosz- to wszystko dla mnie coś!
Doradcy metodyczni - Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

WZO
PRZYKŁAD OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Obszary podlegające ocenianiu:

Systematyczność Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny jest pewien procent nieobecności spowodowanej sytuacją losową. Uczeń na każdej lekcji ma odnotowywane, czy w niej czynnie uczestniczy, czy posiada odpowiedni strój. Zwolnienia od rodzica lub lekarza i nieobecności są również zaznaczane.

Strój sportowy -Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego stroju sportowego tj. (biała koszulka, sportowe spodenki, getry, dres, białe skarpetki i sportowe  obuwie sznurowane lub na rzepy). Uczniowie z długimi włosami muszą mieć je spięte gumką. Na lekcji obowiązuje CAŁKOWITY zakaz biżuterii. Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, spóźnienia i ucieczki nauczyciel zaznacza w swoim zeszycie. Istnieją dwa warianty oceniania ucznia z tego obszaru: jedna podsumowująca ocena w semestrze lub jedna podsumowująca ocena w miesiącu. Ocena końcowa to średnia ocen miesięcznych. Waga oceny może być ustalona przez zespół nauczycieli w zależności od typu szkoły. Proponuje się, aby w szkołach ponadpodstawowych waga oceny z obszaru systematyczność była najwyższa, z uwagi na zauważalną niechęć do podejmowania aktywności fizycznej – waga oceny „4” lub "5". 

Aktywność Aktywność ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zaznaczana jest przy pomocy znaków (+) i (-). Każdy uczeń, który na danej lekcji nie otrzymał minusa (-) otrzymuje plus (+).  Kryterium dotyczące oceny postawy ucznia i stosunku do zajęć lekcyjnych uwzględnia:

Plusy (+) uczniowie otrzymują za: przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywania ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, pełnienie roli kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie regulaminów i zasad bhp oraz zasady fair play, poszanowanie mienia szkolnego, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych.

Minusy (-) uczniowie otrzymują za niechętny i negatywny stosunek do uczestnictwa w zajęciach za w/w elementy
waga oceny „5”

W tym obszarze również istnieją dwa warianty oceniania ucznia: jedna podsumowująca ocena w semestrze lub jedna podsumowująca ocena w miesiącu. Ocena końcowa to średnia ocen miesięcznych. Waga oceny może być ustalona przez zespół nauczycieli w zależności od typu szkoły. Proponuje się, aby w szkołach podstawowych waga oceny z obszaru aktywność była najwyższa.

Umiejętności

Ruchowe : oceniana będzie technika wykonania elementów gier zespołowych, gimnastycznych, tanecznych i innych. Uczeń otrzymuje plusy. Trzy plusy skutkują oceną bardzo dobrą. Duża ilość ocen bardzo dobrych skutkować będzie oceną celującą z obszaru umiejętności – waga oceny „1”

Inne: oceniane będzie umiejętność prowadzenia rozgrzewki, sędziowania, organizacji zawodów, imprez itp.
 – waga oceny „3”.

Wiadomości - prace związane z kulturą fizyczną

 • Uczeń w każdym semestrze  ma do oddania 5 prac  na zadane tematy.
 • Prace należy przedłożyć nauczycielowi w  wyznaczonym przez niego terminie.
 • Złożenie pracy po terminie skutkuje nie zaliczeniem tej pracy – waga oceny „2”

Aktywność dodatkowa

 • Za reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
 • Za zdobycie punktowanego miejsca w zawodach gminnych, powiatowych, strefowych, wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymuje ocenę  celującą.
 • Za uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem otrzymuje ocenę bardzo dobrą – waga oceny „3”

Kontrola i ocena osiągnięć ucznia, bez względu na rodzaj stosowanego rozwiązania, powinna być obiektywna i uzasadniona przez  nauczyciela. Zbyt rygorystyczne i formalne ocenianie powoduje, że funkcja dydaktyczna przesłania lub eliminuje funkcję wychowawczą. Natomiast nadmierny liberalizm ogranicza znaczenie funkcji dydaktycznej, nie wzmacniając funkcji wychowawczej. T. Frołowicz uważa że: niezależnie od przyjętego przez nauczyciela sposobu oceniania ucznia, przedmiotem oceny z WF nie powinna być sprawność fizyczna, gdyż stopień ten niewiele ma wspólnego z edukacją.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów… podstawowym przedmiotem oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek ucznia. Ranga pozostałych właściwości ucznia (umiejętności i wiadomości) może być indywidualnie ustalana przez nauczyciela, przy czym warto pamiętać, iż w wielu przypadkach ocena postępu, np. umiejętności, ma bardziej motywujący charakter niż ocena poziomu umiejętności. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach trudno jest precyzyjnie zdefiniować np. postęp umiejętności jako przedmiot oceny. (T. Frołowicz).

PZO – uczeń otrzymuje średnią ocenę z 4 lub 5 obszarów:

 1. Systematyczność – w skład której wchodzą: ilość nieobecności, niećwiczenia, braki stroju, spóźnienia, /załącznik nr 1/. – jedna podsumowująca ocena w semestrze.
 2. Aktywność -  aktywny udział na lekcji (brak minusów) /załącznik nr 1/. – jedna podsumowująca ocena w semestrze.
 3. Umiejętności ruchowe i inne /załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2/ - średnia z uzyskanych ocen bieżących.
 4. Wiadomości - /załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2/ - jedna podsumowująca ocena w semestrze.
 5. Aktywność dodatkowa /załącznik nr 1/.  – jedna podsumowująca ocena w semestrze.

Ocena semestralna lub końcowa jest wypadkową oceną z tych 4 lub 5 obszarów. 5 obszar dotyczyć będzie tylko ucznia, który reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub podejmie się zdań dodatkowych.
Udział w zawodach NIE JEST PODSTAWĄ do wystawienia oceny celującej na semestr lub koniec roku szkolnego!
Uczeń może poprawić ocenę wyłącznie z obszaru – WIADOMOŚCI, oddając wszystkie prace wraz z odpowiedzią ustną na temat danej pracy tylko o jeden stopień wyżej.
oraz z wybranych elementów obszaru – UMIEJĘTNOŚCI (inne niż ruchowe).

Rozporządzenie MEN z 2015 roku mówi, iż uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego częściowo, ma być obecny na lekcjach i ma zostać oceniony. Ocenie takich uczniów podlegać będzie systematyczność, obowiązkowość, postawa oraz wiadomości i umiejętności inne niż ruchowe. Uczeń zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego, może w nich nie uczestniczyć i na świadectwie będzie mieć zapisane „zwolniony / zwolniona”.
WZO w ujęciu tabelarycznym. Pobierz tutaj: